Norsk arverett i Spania

 Visste du at du kan bruke norsk arverett i Spania?

Er du norsk statsborger, men har utvandret til Gran Canaria, har du mulighet til å bestemme at arven etter deg skal fordeles i henhold til norsk arvelov. Du kan med andre ord opprette norsk testament etter norske arveregler selv om du har bosatt deg her. 

EU-regler gir deg muligheten til å velge at loven i ditt hjemland skal gjelde for din arv.

Hvis du har flere statsborgerskap, kan du velge loven til et av dine statsborgerskap.

Juridiske begrep – arveregler, skifteregler og testament

Arveregler og skifteregler er to forskjellige juridiske begreper som regulerer forskjellige aspekter ved arv og eiendomsoverføring etter noen som har dødd.

Arveregler fastsetter hvem som har rett til å arve eiendeler etter en avdød person og i hvilken rekkefølge. Dette inkluderer blant annet ektefelle, barn, foreldre og søsken. Arvereglene varierer fra land til land.

Skifteregler er derimot regler som regulerer selve prosessen for gjennomføring av overdragelsen av verdier. Skal verdiene overtas direkte eller skal de selges og arvingene få oppgjør i penger? Andre former for fordeling? Hvordan skal verdivurdering skje og hva med eventuell gjeld?

Skiftereglene er også forskjellige fra land til land og kan variere avhengig av om det er en testamentsarv eller ikke.

Så mens arveregler fastsetter hvem som har rett til å arve, regulerer skiftereglene hvordan arven skal fordeles mellom arvingene.

I testament har man i noen grad mulighet til selv å bestemme andre løsninger enn lovens hovedregel både hva gjelder arv og skifte.

Hovedregelen er bostedsland (domisil)

Dersom man ikke tar forholdsregler (ikke har skrevet testament), vil arven – når man går bort – skiftes av en notar eller domstol i landet man bodde, og landets arve- og skifteregler vil normalt sett gjelde. 

EU lovverk

Innen EU er det fra 2015 innført et lovverk som bl. a. gir en nordmenn (norsk statsborger) som er utvandret til Spania anledning til å velge at norsk arverett skal gjelde mht. fordelingen ved bortgang. Dette betyr også at et norsk testament der det er bestemt avvik fra norske hovedregler om arv vil gjelde så lenge testamentet ikke bryter med norske ufravikelige regler (eks. reglene om pliktarv). 

Alle land innen EU unntatt Danmark og Irland har innført dette regelverket. 

Gjelder ikke motsatt vei

NB: Det er verdt å merke seg at det ikke gjelder motsatt vei. Om man bor i Norge når man går bort «velge» at spansk arverett skal gjelde (selv om man er spansk borger). 

Har man statsborgerskap i flere land, vil man kunne velge. Eksempelvis vil en person med både norsk og amerikansk statsborgerskap som bor fast i Spania – vil kunne velge om norsk, amerikansk eller spansk arverett skal anvendes. 

Lag testament som bestemmer lovvalg

Om du er utvandret nordmann bosatt i Spania, må du selv sørge for at du får laget testament dersom du vil at norsk – og ikke spansk – rett skal benyttes. Om selve testamentet utarbeides etter norsk eller spanske formkrav er likegyldig så lenge det oppfyller reglene i ett av landene.

Oppsummering

Er man nordmann og har utvandret til Spania, kan man selv velge at norsk lov skal gjelde for arv. Ettersom boet da skal skiftes i Spania, er det begrenset hva man kan pålegge av norsk regelverk på selve skiftet.

Om man i et tilfelle som nevnt ønsker at norske regler følges, må man opprette testament og presisere klart at det er norske regler som gjelder for arvens fordeling.  

Les eventuelt mer om EU reglene her.

Les mer om arv og skifte her.