Skip to content

Permittering

I disse spesielle coronatider, er det det mange bedrifter som delvis eller fullstendig mister omsetning og inntekt. Å permittere hele eller deler av arbeidsstokken kan da være en mulighet til å komme seg gjennom krisen. 

Hva er permittering?
Å permittere ansatte betyr at arbeidstakerne fristilles fra arbeidsplikten mot at bedriften fritas fra plikten til å betale lønn (og sosiale kostnader). Arbeidstakeren skal altså ikke møte på jobb. (Se likevel om arbeidsgiverperiode for lønn lenger ned i artikkelen). 

Saklighetsvurdering
Det er ikke slik at man som følge av corona-pandemien står fritt til å permittere. Arbeidsgiver skal foreta en saklighetsvurdering før dette gjennomføres, og man må påregne å måtte dokumentere at det er et reelt behov for en midlertidig nedbemanning.

Videre må det også foretas en saklighetsvurdering dersom bare deler av arbeidsstokken skal permitteres; altså utvelgelsen av de som blir permittert må være saklig begrunnet ut fra både arbeidsgivers situasjon og hensynet til den/de som blir permittert. 

Når kan man iverksette permittering?
Permittering kan benyttes når grunnlaget for å redusere bemanningen er av midlertidig art. Dersom man må anta at problemene vil være varige, er det oppsigelse – ikke permittering – som er virkemiddelet. 

Konferanseplikt.
Etter hovedavtalen (LO-NHO) plikter man å konferere med tillitsvalgte før man går til permittering. Dette er også en god regel i bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale. I så tilfelle bør arbeidsgiver ta drøftelsen med den/de det gjelder. 

Varsel
Arbeidsgiver plikter å varsle om at permittering vil bli iverksatt. Det normale er at det skal varsles 14 dager i forkant, men ved uforutsette hendelser (som f.eks. plutselig utbrudd av en pandemi), kan dette reduseres til 2 dager. Om det er grunnlag for kortere varslingstid må vurderes for det enkelte tilfelle. 

Lønnsplikt
Vanligvis under permittering har arbeidsgiver lønnsplikt for de første 15 dagene. I forbindelse med covidsituasjonen er dette endret. Fra Regjeringens nettsider hentes:

Hvor lenge kan en ansatt være permittert. 
Tidligere var adgangen til permittering i realiteten begrenset til 6 måneder ettersom dette var den tid NAV kompenserte med dagpenger til den ansatte. Imidlertid – som et spesielt virkemiddel ifm. coronapandemien (innført pr. 1.11.2020)  – er det nå blitt gitt adgang til å permittere i opp til 52 uker. 

Oppsigelse under permittering
Dersom arbeidsgiver under permittering kommer til at problemene vil være varige, og man som følge av dette må gå til oppsigelse er det i prinsippet intet i veien for dette. Da vil imidlertid ansvaret for lønn i oppsigelsestiden påhvile arbeidsgiver og ikke bli dekket av NAV. 

En arbeidstaker vil under permittering ha adgang til å si opp med 14 dagers varsel uavhengig av hvor lang oppsigelsesfrist hun/han har etter arbeidsavtalen. 

Arbeidstakers rettigheter 
Permittert arbeidstaker vil ha rett på arbeidsavklaringspenger fra NAV. Beregning av disse tas ikke opp her.